недјеља, 03. август 2008.

ZAPISNICI


Šahovski klub „Iskra“ Bugojno

Broj: 01/2008
Bugojno,07.05.2008.godineZ A P I S N I K
sa Izborno-izvještajne skupštine Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno održane dana 05.05.2008. godine u Kristalnoj Sali općine Bugojno sa početkom u 18,oo sati

Skupštini je prisustvovalo 9 od četrnaest njenih članova.
Škupštinu je otvorio Tajar Elvedin član Inicijativnog odbora za sazivanje Izborno-izvještajne skuštine ŠK „Iskra“ Bugojno.

DNEVNI RED:
1.Izbor radnog predsjedništva i zapisničara.
2.Čitanje-usvajanje zapisnika sa sastanka Inicijativnog odbora za sazivanje Izborno- izvještajne skupštine ŠK „Iskra“održanog dana 15.04.2008.godine.
3.Izvještaj o radu ŠK“Iskra“ između dvije Skupštine.
4.Usvajanje Statuta ŠK „Iskra“Bugojno.
5.Izbor organa ŠK „Iskra“ Bugojno.
6.Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

TAČKA 1 U uvodnom dijelu ove tačke gosp. Tajar Elvedin je upoznao prisutne, da je potrebno izabrati radno predsjedništvo i zapisničara.
U radno predsjedništvo su predloženi: Tajar Elvedin, Muhamed Ljubunčić i Robović Sead. Za zapisničara je predložen Željko Luleđija.
ZAKLJUČAK: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni i Skupština je počela sa radom.

TAČKA 2 Gosp. Sead Robović predsjednik Inicijativnog odbora, pročitao je prisutnima u cijelosti zapisnik sa sastanka Inicijativnog odbora za sazivanje Izborno-izvještajne skupštine ŠK „Iskra“ Bugojno održanog 15.04.2008.godine. Zapisnik je prilog ovom zapisniku.
ZAKLJUČAK: Izvod iz zapisnika sa sastanka Inicijativnog odbora za sazivanje Izborno-izvještajne skupštine ŠK „Iskra“ Bugojno održanog dana 15.04.2008.godine usvjen je jednoglasno.

TAČKA_3 Izvještaj o radu ŠK „Iskra“ Bugojno između dvije Skupštine podnio je gosp Muhamed Ljubunčić. O radu Kluba nije podnio pismeni izvještaj, već se ukratko obratio sa nekoliko rečenica o trenutačnom stanju u njemu.Više je govorio o finansijskom izvještaju, kojeg je podnio u pismenoj formi (a koji je ujedno i prilog ovom zapisniku). Izvještaji su dati na javnu raspravu, ali nije bilo diskusija.
ZAKLJUČAK : Izvještaji o radu ŠK „Iskra“ Bugojno između dvije Skupštine usvojeni su jednoglasno.

TAČKA 4 U svome uvodu gosp. Tajar Elvedin je podsjetio prisutne, da su članovi Kluba imali dovoljno vremena da iščitaju Statut ŠK „Iskra“,te daju svoje prijedloge i sugestije za njegovu eventualnu promjenu, pošto je ovaj dokument ranije dat na uvid. Ujedno je pozvao prisutne,da i ovom prilikom iznesu: primjedbe, prijedloge ili dopune Statuta, međutim nije bilo diskusija.
ZAKLJUČAK :Statut ŠK „Iskra“ Bugojno usvojen je jednoglasno.

TAČKA 5 Otvarajući raspravu po ovoj tački dnevnog reda gosp. Tajar Elvedin je iznjeo prijedlog Inicijativnog odbora za sazivanje skupštine, da se za predsjednika Skupštine ŠK „Iskra“ Bugojno izabere Robović Sead, a da su kandidati za Upravni odbor : Mustafa Ugarak (za predsjednika ŠK „Iskra“), Muhamed Ljubunčić za člana, Željko Luleđija za člana, Robović Muharem za člana, Robović Safet za člana, a za sekretara kandidat je Tajar Elvedin. Uz ovo predloženo je, da klub predstavljaju i zastupaju gospodin Mustafa Ugarak i Tajar Elvedin.
ZAKLJUČAK : Za predsjednika Skupštine ŠK „Iskra“ izabran je Robović Sead, koji je ujedno imenovan i za trenera u klubu. Za predsjednika ŠK“Iskra“ Bugojno izabran je gosp. Mustafa Ugarak. Za članove Upravnog odbora ŠK „Iskra“ izabrani su : Mustafa Ugarak (predsjednik), Muhamed Ljubunčić (član), Željko Luleđija (član), Robović Muharem (član) i Robović Safet (član). Za sekretara je imenovan Tajar Elvedin.U svakodnevnim aktivnostim Šahovski klub „Iskra“ Bugojno će predstavljati i zastupati gospoda Mustafa Ugarak predsjednik kluba i Tajar Elvedin sekretar kluba.
Za Nadzorni odbor predloženi su slijedeći kandidati: Hozić Amer (za predsjednika), Huntić Jasmin i Cetin Besim.
ZAKLJUČAK : Za članove Nadzornog odbora izabrani su : Hozić Amer (predsjednik), Huntić Jasmin člna i Cetin Besim član.

TAČKA 6 Nakon obračanja novoizabranog predsjednika kluba gosp.Mustafe Ugarka, koji je u svome kratkom govoru uz zahvalnost na ukazanom mu povjerenju, istakao kako ne bi prihvatio funkciju ,da ne računa na pomoć vrijednih volontera Robović Seada i Tajar Elvedina, koji uspješno sprovode školu šaha, prešlo se na raspravu po tekućim pitanjima.Tajar Elvedin i Robović Sead su govorili o mogućnostima dobijanja donacije iz inozemstva od gosp.Robovića nekadašnjeg aktivnog igrača šaha iz Bugojna. Gosp. Muhamed Ljubunčić je ukazao na potrebu osiguranja prostorija kluba, ukoliko se želi instalirati kopjuterska oprema sa internetom, jer su ranije prostorije obijane.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Skupština je završila sa radom u 19,30 sati.


ZAPISNIČAR : PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
ŠK „ISKRA“ BUGOJNO
_____________ __________________________
Željko Luleđija Sead Robović

Na osnovu člana 18. stav 3. Statuta Šahovskog kluba „Iskra“Bugojno, Skupština Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno, na svojoj sjednici održanoj dana 05.05.2008.godine, d o n i j e l a j e:

O D L U K U
o izboru Upravnog odbora


Član 1.

U Upravni odbor Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno izabrani su:

1.Mustafa Ugarak - predsjednik
2.Safet Robović - član
3.Željko Luleđija - član
4.Muharem Robović - član


Član 2.

Upravni odbor, u skladu sa zakonskim propisima priprema sjednice Skupštine, priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština, upravlja imovinom Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno, podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svome radu Skupštini na usvajanje i vrši druge poslove određene Statutom Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.

Član 3.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploći Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.


Broj : 02/2008
Bugojno, 07.05.2008.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
ŠK „ISKRA“ BUGOJNO

___________________________


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON

Šahovski klub „Iskra“ Bugojno

Broj: 01/2008
Bugojno,07.05.2008.godine

O D L U K U
o izboru Nadzornog odbora


Član 1.

U Nadzorni odbor Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno izabrani su:

1.Amer Hozić - predsjednik
2.Jasmin Huntić - član
3.Besim Cetin - član


Član 2.

Nadzorni odbor u skladu sa zakonskim propisima, vrši nadzor nad materijalnim i finansijskim poslovanjem Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.

Član 3.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploći Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.


Broj : 03/2008
Bugojno, 07.05.2008.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
ŠK „ISKRA“ BUGOJNO
Na osnovu člana 18. stav 3. Statuta Šahovskog kluba „Iskra“Bugojno, Skupština Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno, na svojoj sjednici održanoj dana 05.05.2008.godine, d o n i j e l a j e:

O D L U K U
o izboru Predsjednika Skupštine
Šahovskog kluba „Iskra“ BUGOJNO


Član 1.

Za Predsjednika Skupštine Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno izabran je gospodin Sead Robović.
Član 2.

Predsjednik Skupštine Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno sudjeluje u pripremi i organizaciji Skupštine kluba. Saziva i rukovodi sjednicama Skupštine kluba.

Član 3.

Mandat Predsjednika Skupštine Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno traje četiri (4) godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploći Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.


Broj : 04/2008
Bugojno, 07.05.2008.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
ŠK „ISKRA“ BUGOJNO

___________________________


Na osnovu člana 18. stav 3. Statuta Šahovskog kluba „Iskra“Bugojno, Skupština Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno, na svojoj sjednici održanoj dana 05.05.2008.godine, d o n i j e l a j e:

O D L U K U
o izboru Sekretara
Šahovskog kluba „Iskra“ BUGOJNO


Član 1.

Za Sekretara Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno izabran je gospodin Elvedin Tajar.

Član 2.

Sekretar Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno obavlja slijedeće poslove: pomaže predsjedniku Skupštine i Kluba u pripremama i održavanju sjednica, vodi zapisnike na sjednicama, čuva tekuću i arhivsku dokumentaciju kluba, vrši administrativne poslove kluba, realizira odluke Upravnog odbora o troškovima programskih i tekućih aktivnosti, vodi evidenciju prihoda i rashoda, brine o financijskoj dokumentaciji kluba, vodi materijalno i financijsko poslovanje kluba.

Član 3.

Mandat Sekretara Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno traje četiri (4) godine.

Član 4.

Za svoj rad Sekretar Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno odgovara Upravnom odboru Šahovskog kluba „Iskra“Bugojno.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploći Šahovskog kluba „Iskra“ Bugojno.


Broj : 05/2008
Bugojno, 07.05.2008.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Нема коментара: